OVER ONS PRIVACYBELEID

Diamonto.nl geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Diamonto.nl. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 15/04/2022, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR UW PERSOONSGEGEVENS?

Diamonto is de verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens, zoals beschreven in deze privacyverklaring. Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud van de verklaring of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar info@diamonto.nl.
Deze privacyverklaring is van toepassing op onder andere (doch niet uitsluitend) de website en online shop van Diamonto, op de producten en diensten van Diamonto en op werving en selectie van medewerkers door Diamonto.

UITWISSELEN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Diamonto deelt, verkoopt of verhuurt geen persoonlijke gegevens die u aan hen verstrekt via deze website of hun klantenservice, behalve met uw toestemming of zoals beschreven in dit privacybeleid.

Diamonto kan persoonlijke gegevens bekendmaken wanneer ze te goeder trouw van mening zijn dat:

 • De wet dit vereist;
 • Dit geschiedt in antwoord op een wettelijk verzoek;
 • Dit noodzakelijk is ter bescherming van de rechten, eigendommen of veiligheid van Diamonto of aan hen gelieerde ondernemingen, partners, klanten of anderen;

Diamonto schakelt derde partijen in om diensten te verrichten in verband met het beheer van onze website. Voorbeelden van deze diensten zijn onder andere betalingsverwerking en autorisatie, bescherming tegen fraude en beperking van de kredietrisico’s, productaanpassing, verwerking en verzending orders, distributie marketing- en promotiemateriaal, evaluatie website, analyse van data en, indien van toepassing, cleansing van data. Diamonto verstrekt persoonlijke gegevens aan deze derde partijen, maar autoriseert deze partijen uitsluitend om deze gegevens te gebruiken in verband met de diensten die ze verrichten en Diamonto neemt stappen om ervoor te zorgen dat deze derde partijen passende maatregelen treffen om te voldoen aan alle toepasselijke wetten met betrekking tot gegevensbescherming.

VOOR WELKE DOELEN VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Het gaat daarbij om de onderstaande activiteiten.

 1. Het aangaan en onderhouden van zakelijke relaties, waaronder de verkoop en levering van ringen, sieraden en diamanten voor onder meer de volgende doeleinden:
 • Het toesturen van een offerte;
 • De behandeling van uw bestelling;
 • De uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, zodra u in onze webshop een bestelling heeft geplaatst;
 • Onderhouden van contact in verband met uw bestelling;
 • Product- en dienstontwikkeling;
 • Relatiebeheer door opname in de klantenadministratie en de bepaling van de (algemene) commerciële strategie;
 • Marketing- en/of informatieverstrekking, bijvoorbeeld via een nieuwsbrief;
 • Opbouwen van interesseprofielen voor advertentiedoeleinden;
 • Personaliseren en verbeteren van digital marketingcampagnes;
 • Uitvoeren van specifieke acties en prijsvragen;
 • Uitvoeren van (klanttevredenheids)onderzoeken;
 • Verbetering van onze dienstverlening;
 • Beveiliging van onze websites;
 • Voeren van geschillen;
 • Om te voldoen aan verplichtingen op grond van wet- en regelgeving;
 • Om te voldoen aan bevelen van daartoe bevoegde autoriteiten.

Diamonto verwerkt de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • Emailadres
 • Geslacht
 • IP-adres
 • Geboortedatum (optioneel)
 • Bestelgegevens (als u een aankoop heeft gedaan)
 • Betaalgegevens (als u een aankoop heeft gedaan)
 • Verlovingsdatum (optioneel)
 • Trouwdatum (optioneel)
 • Klikgedrag
 • Device ID

BEZWAARTERMIJNEN

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

 1. Communicatie

Wanneer u ons e-mail of andere berichten stuurt, dan worden deze opgenomen in ons e-mailarchief en conform de wettelijke bewaarplicht opgeslagen. Soms vragen wij u naar aanvullende persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te beantwoorden en om op uw verzoeken te reageren.

 1. Werving en Selectie

Wanneer u reageert op een vacature bij Diamonto of op een andere wijze bij ons solliciteert, dan verwerken wij de gegevens die u ons toestuurt. Als uw sollicitatie leidt tot een arbeidsrelatie, dan worden de daarvoor noodzakelijke gegevens overgenomen in uw personeelsdossier. In andere gevallen ontvangt u van ons een afwijzing en worden uw gegevens binnen twee weken na de afwijzing vernietigd, tenzij wij van mening zijn dat uw sollicitatie op een later moment alsnog tot een dienstverband kan leiden, in welk geval wij uw toestemming zullen vragen om uw gegevens voor een langere periode te bewaren.

 1. Camerabewaking

Wanneer u ons kantoor bezoekt, dan wordt u gewezen op de videobewaking. Videobewaking wordt gebruikt om u en onze medewerkers in de verkoopruimte te beschermen tegen diefstal, fraude of beroving en om u een ongestoord verblijf te bieden zonder dat wij veiligheidscontroles hoeven uit te voeren. De opnamen worden na maximaal 48 uur automatisch gewist. Voor het beheer van het videobewakingssysteem wordt een professioneel beveiligingsbedrijf ingeschakeld; deze partij heeft toegang tot de bewakingsbeelden. Daarnaast worden de beelden slechts gedeeld met derden (zoals de autoriteiten), wanneer daarvoor een wettelijke grondslag bestaat.

BEVEILIGING

Diamonto heeft passende organisatorische en technische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens passend en adequaat te beschermen. Zo worden uw persoonsgegevens opgeslagen op beveiligde servers, die zich fysiek op EU-grondgebied en binnen Europese jurisdictie bevinden. Daarnaast gebruiken wij diverse digitale beveiligingstechnologieën, zoals: encryptie van gegevens, firewalls en beveiligde servers om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens niet ongeautoriseerd worden verwerkt. Al onze medewerkers instrueren wij voorts over organisatorische beschermingsmaatregelen, zoals: een datalekprotocol, de inhoud van onderhavige Privacyverklaring en de noodzaak om wachtwoorden en/of apparaten voortdurend te beschermen.

WEBSITE BEZOEK

Wanneer u onze website gebruikt, worden de technische kenmerken van uw bezoek in zogenaamde logfiles bijgehouden. Denk hierbij aan de opgevraagde pagina, IP-adres, tijdstip, browsertype en dergelijke. De analyses van deze logfiles worden uitsluitend ter verbetering van de website en de gerelateerde dienstverlening van Diamonto gebruikt en gedurende maximaal 12 maanden bewaard.

COOKIES EN TRACKERS

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Deze website maakt gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten werken. Trackers zijn technieken die door aanbieders van onlinediensten worden gebruikt om hun diensten en advertentieaanbod optimaal af te stemmen op gebruikers. Deze website maakt gebruik van de diensten van Google voor het bijhouden van statistieken en het aanbieden van advertenties op maat.

GOOGLE ANALYTICS

Diamonto gebruikt Google Analytics om de website aan te passen en te kunnen verbeteren. Diamonto heeft een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google Analytics waarin afspraken zijn gemaakt over de omgang van data. Verder heeft Diamonto Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. Tot slot laat Diamonto de IP-adressen niet anonimiseren.

DOORLINKEN NAAR OF VAN EEN ANDERE WEBSITE

Deze website kan links bevatten naar websites van derden. Houd er rekening mee dat de in dit privacybeleid beschreven richtlijnen niet van toepassing zijn op informatie die wordt verzameld via andere websites. Wanneer u deze website verlaat adviseren wij u het privacybeleid te lezen van elke website die u bezoekt.

Indien u toegang heeft verkregen tot deze website via een link van bepaalde van onze reclame- of marketingpartners kunnen deze pagina’s in een kader van de betreffende reclame- of marketingpartner staan. Desalniettemin worden de gegevens die u verstrekt op deze pagina’s door Diamonto verzameld en op het gebruik van deze gegevens is dit privacybeleid van toepassing.

UW RECHTEN

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

INZAGERECHT

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

RECTIFICATIERECHT

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

RECHT VAN BEZWAAR EN OVERIGE RECHTEN

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Diamonto.nl. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

WIJZIGINGEN PRIVACY STATEMENT

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

CONTACTGEGEVENS

Indien u vragen, verzoeken of klachten heeft met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen, per e-mail via:

info@diamonto.nl, of door een brief te sturen naar:

Diamonto

T.a.v.: De Directie

Wesseler-Nering 3 B
7544 JA  Enschede